Türkiye Milli Kooperatifleri Birliği Yönetim kurulu Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN'ı ziyaret etti.

03.07.2018

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yönetimine Seçilen Türkiye Köy-Koop Merkez Birliği Başkan Yardımcısı aynı zamanda  Isparta Tarım Kooperatifleri Birlik Başkanı Sayın Mahmut Barış AYDIN ve Türkiye Milli Kooperatifleri Başkanı Sayın Muammer NİKSARLI ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri  ile Ticaret Bakanı Sayın  Ruhsar PEKCAN'ı  ziyaret etti.

3 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00’da Türkiye Milli Kooperatifler Birliği heyetini makamında kabul eden Bakan Ruhsar PEKCAN’a TÜRKİYE KOOP Genel Başkanı tarafından bir bilgi notu sunuldu. Söz konusu not üzerinden Bakan’a bilgi sunan Muammer NİKSARLI kooperatiflerle ilgili yaşanan sorunların yıllardır yenilenmesine çalışılan Kooperatifler Yasası’nın yetersizliğinden kaynaklandığını en acil konunun Bakanlık uzmanları ile birlikte çalışılarak Kooperatifler Yasasının yenilenmesi olduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan Kooperatifler Genel Müdürü Arif Sami SEYMENOĞLU; üzerinde çalışmakta oldukları iki taslak olduğunu, bunlardan birisinin yasayı tümden değiştiren bir taslak, ikincisinin ise Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nin önerisi olan mevcut Yasasın 25-30 madddesi nin değiştirilerek sorunun çözülmesine yönelik diğer taslak olduğunu ifade etti. Bakan bunlardan TÜRKİYE KOOP’un önerdiği kısmi değişikliğin daha uygun olacağı belirtti.

Bakan kooperatifler arası dış ticarete çok önem verdiğini, bu bağlamda Çin Tedarik ve Pazarlama Kooperatifinin ülkemizi ziyaretini önemsediğini ve bu ziyaret sırasında yapılacak toplantıya katılma isteğini ifade etmiştir.

Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’a kooperatiflerin sorunları ve beklentileri hakkında sunulan bilgi notu

1.  1163 Sayılı Kooperatifler Yasası değişikliği

1969 yılından beri yürürlükte bulunan 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nu günün koşullarına göre değiştirmeyi amaçlayan pek çok çalışma başlatılmasına rağmen bugüne kadar bu girişimlerden hiçbir sonuç alınamamıştır. Kooperatiflerin ortaklarına götürmekte olduğu hizmetlerin son yıllarda oldukça çeşitlendirilmiş olması, farklı sektörlerde yeni kooperatiflerin kurulmuş bulunması, etkin bir denetim sisteminin olmaması, bankacılık ve sigortacılık konularında mevcut yasada açıklık bulunmaması nedeni ile bu sektörlerde kooperatiflerin faaliyette bulunamamaları ve kooperatif-birlik ve birlik-merkez birliği-milli birlik ilişkilerinde tekdüze bir anlayışın bulunmamasının getirdiği yönetsel ve örgütsel sorunlar yanı sıra, farklı kooperatif türlerinin farklı yasalara tabi tutulmuş olmaları ve farklı bakanlıklar ile ilişkilendirilmiş bulunmaları, kooperatif sistemimizin yasal boşluklardan kaynaklanan sorunlarına neden olmaktadır.Bu özet değerlendirme ışığında Bakanlığınız uzmanları ile Türkiye Milli Kooperatifler Birliği uzmanlarının ortaklaşa çalışarak günün koşullarına uygun bir yasa taslağı hazırlamaları öncelikli önerimizdir.

2.  Maliye Bakanlığı’nın Kurumlar Vergisi Tebliği (Seri No: 1)’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Seri No. 14) gözden geçirilmesi konusunda yardımcı olunması

Adı geçen Tebliğ’de yer alan “… Ortak dışı işlemlerle ilgili olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı oluştuğu kabul edilen iktisadi işletme adına kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir” ifadesi, Tebliğin anlaşılması, yorumlanması ve uygulanmasında sorunlar yaratmış bulunmaktadır. Bu Tebliğ’in düzeltilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı’nın Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunması istenilmektedir.

 

 

3.  Türkçe konuşan ülkelerin kooperatifleri ile dayanışma ve işbirliği

TÜRKİYE KOOP’a Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki kooperatif kuruluşlardan işbirliği yapılmasına ilişkin başvurular gelmektedir. Bakanlığınız ve TİKA’nın desteği ile bu ülkelerdeki kooperatiflerin ve kooperatiflerle ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinin ülkemizdeki ticaret potansiyeli yüksek kooperatif kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya getirilmesinde yarar görmekteyiz. Bu amaçla, uygun bulunacak bir tarihte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ortak ticari faaliyetlerle ilgili iki gün süreli bir değerlendirme toplantısı yapılmasını öneriyoruz. Bu toplantı ayrıca, TÜRKİYE KOOP’un geçtiğimiz hafta yapılan Genel Kurulunda alınan karar gereğince Türkçe konuşan ülkelerin kooperatifleri ile bir dayanışma ve işbirliği platformu (birliği) oluşturulmasının da ilk adımı olacaktır.

4.  Dış ticaret yapan kooperatif birliklerinin bir çatı altında toplanmaları

Türkiye’nin geleneksel tarım ürünlerinin kooperatif birlikleri kanalıyla dış satımında “ölçek sorunu” ve “koordinasyon ve planlama eksikliği” karşımıza çıkmaktadır. Tarım ürünlerimiz için en büyük pazarlardan ikisi, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun ulusal kooperatif birlikleri ile yaptığımız görüşmelerde, Türk tarım ürünlerine büyük ilgi duydukları ancak zeytin, zeytinyağı, ayçiçek yağı, incir, fındık, kayısı.. gibi geleneksel ürünlerimizin pazarlanması konusunda ayrı ayrı birlikler yerine, bu birlikleri temsilen merkezî bir örgüt ile görüşülmesi ve pazarlık yapılmasını önermektedirler. Bu konuyu Bakanlığınızın tarım satış kooperatifleri birlikleri başta olmak üzere, dış ticaret potansiyeli bulunan diğer kooperatif birlikleri ile görüşmesini takdirlerinize sunuyoruz.

5.  TÜRKYE KOOP’a eğitim tesisi sağlanması

Kooperatif ortakları, yöneticileri ve personelinin eğitimi, kooperatif ilkeleri arasında olup, ayrıca Bakanlığınız tarafından hazırlanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planında da yer almıştır. Ülkemiz, kooperatif okulu bulunmayan az sayıda ülkeler arasındadır. TÜRKİYE KOOP, geçen yıl yapılan Genel Kurulunda alınan karar gereğince bireysel ortakların 1 TL katılımları ile bir kooperatif eğitim ve araştırma merkezi kurulması amacıyla bir kampanya başlatmıştır. Bu amaçla toplanan para yetersizdir.Terör eylemlerine destek verdikleri saptanan ve bu nedenle mallarına el konulan şirketlerin tesislerinden uygun olanın TÜRKİYE KOOP’a bu amaçla tahsis edilmesi konularına yer verildi.