BİRLİĞİN AMACI : Ortak Kooperatiflerimizin müşterek menfaatlerini korumak, amaçlarını gerçekleştirmeleri yolunda iktisadi faaliyetlerde bulunmak, çalışmalarını koordine etmek, hesap ve işlemlerini denetlemek, dış ülkelerle olan münasebetlerini Merkez Birliğine girinceye kadar düzenlemek Kooperatifçiliği geliştirmek, eğitim faaliyetlerinde ve kooperatifçilik konularında tavsiyelerde bulunmak ve rehberlik etmektir.

A- Ortak kooperatiflerin ürünlerine iç ve dış piyasalarda daha elverişli şartlarla sürüm imkânları sağlayabilecek pazarlar bulmak ve bu pazarlara ihracat yapmak,

B- Pazarlama ile ilgili her türlü fonksiyonların yerine getirilmesi için çalışmalarda bulunmak,

a- Ortak kooperatiflerin ürünlerini bir araya getirmek, standartlara ayırmak, teknik şartlara ve piyasa isteklerine uygun şekilde ambalajlamak,

b—Toplanmış malların değerlerinin arttırılmasını sağlayacak, muhafaza tesisleri kurmak veya bu konuda çalışan işletmelere katılmak,
c— Piyasaya sevk işlerinde her ürünün teknik ve özelliklerine uygun taşıt araçlarını satın almak veya kiralamak,
d— Üretimden itibaren tüm çalışmaları, her türlü zararlı göreneklerden kurtarmak suretiyle maliyeti düşürmek, kaliteyi ve ürünü en yüksek seviyeye çıkarmak için gerekli diğer tedbirleri almak,
e— Ürünlerin piyasaya sevki hususunda gerekli tesisleri kurmak,

C— Birliğe girmiş olan kooperatif ortaklarının üretim ve tüketim ihtiyaçlarına yarayan her çeşit araç ve gereçleri toptan ucuza sağlamak veya imkân bulunduğunda bunları imal etmek,

D— Ortak kooperatiflerin ve bunların ortaklarının ihtiyaçlarına yarayan maddeleri ithal etmek,

E— Su, hayvan, toprak, orman ve benzeri ürünlerinin verimli bir şekilde işlenmesi ile ilgili her türlü faaliyetleri organize etmek,

F— Hayvan yetiştiriciliği ve pazarlanması ile ilgili çalışmalarda bulunmak,

a— Yem bitkileri, yeşil silaj yemi ihtiyacını karşılayacak kapasitede silo yapılmasını sağlamak,

b—Bakanlık il veya ilçe Müdürlüğü ile işbirliği yapmak sureti ile hayvan sağlığının gerektirdiği tedbirleri almak,

c— Damızlık ihtiyacını sağlamak,

G— El sanatlarının her çeşidi ile ilgili çalışmaları organize ederek mamullerin pazarlanmasını sağlamak,

H— Tarım ve el sanatları ile ilgili konularda köyde endüstri tesisleri kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak,

I— Fuar, panayır, dış ve iç sergilerde, ortak kooperatiflerin ürünleri ile mamul maddelerinin tanıtılması çalışmalarına katılmak,

İ— Birliğe girmiş olan kooperatiflerin ortakları ile memurlarının meslekleri ve sağlıkları ile ilgili teşebbüslere girişmek,

J— Her türlü iç ve dış turizm ile sağlık tesisleri kurmaya elverişli bölgelerde turizm tesisleri kurulmasını sağlamak,

K— Elektrik ihtiyacını sağlamak ve elektrik enerjisinin değerlendirilmesine yarayan teşebbüslere geçmek, maden ve enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve işletilmesine girişmek,

L— Birliğe bağlı kooperatiflerin ve kooperatif ortaklarının her türlü sigorta hizmetlerini sağlamak üzere sigorta acenteliği yapmak,

M— Ortak kooperatiflerin hukuki, mali ve teknik işlerinin düzenlenmesinde yardımcı olmak ve ortak kooperatiflerin iştigal konusuna giren sahalarda faaliyette bulunmaktadır.

N— Çalışma konularıyla ilgili şirket kurmak ve kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek,

O— Amaç ve çalışma konularında gazete, dergi, kitap çıkarmak ve her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek.

Ö— Birliğe bağlı kooperatif ortaklarının sosyal güvenceye kavuşması için gerekli çalışmaları yapmak. Her türlü sigorta hizmetlerinin sağlanmasında aracılık etmek,

P— Kırsal turizm faaliyetinde bulunmak,

R— Ortakların sosyal, kültürel, ulaşım ve benzeri konularındaki ihtiyaçlarına yönelik faaliyette bulunmak, (Birliğe ortak kooperatiflerin ortaklarının birinci derece yakınları olan anne, baba, eş ve çocukları bu hizmetten yararlanır.)

S— Çevre korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak
Vizyonumuz

Kooperatiflerin ürünlerini değerlendirmek ve pazarlama konularındaki müşterek menfaatlerini korumak ve bu hususta iktisadi faaliyette bulunmak,faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, dış memleketlerle olan ilişkilerini düzenlemek, kooperatifçiliği geliştirmek ve eğitim yapmak.

Misyonumuz

Temsil yeteneği yüksek, ortaklarının hizmet beklentilerini karşılayabilen, çalışma bölgesinde tarım ve kooperatifçilik politikalarının belirlenmesinde etkin rol alan bir Bölge Birliği olma vizyonu ile hareket ederiz.

Kalite Politikamız

Sektörümüzü kapsayan tüm yenilik ve gelişmeleri yakından takip ederek, daha iyiye daha ileriye ilkesi ile çalışmalarımıza devam ederek sektöründe en başarılı kooperatifler arasında yer alma vizyonu ile hareket eder, Çevre dostu hizmet bilinci ile gelişim ve değişimin teşvik edildiği, uygar ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak için emek harcarız.